آمفوتریسین بی

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Amphotericin B

نام فارسی

آمفوتریسین بی

موارد مصرف

عفونت قارچی مانند اسپورتریکوزیس، آسپرژیلوس و کاندیدیازیس که با نام برفک دهان شناخته میشود.

مکانیزم

بلوک گیرنده‌های استیل کولین

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

قارچ

طبقه بندی

ضد قارچ .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷