آمیودارون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Amiodarone

نام فارسی

آمیودارون

موارد مصرف

آریتمی قلبی و فیبریلاسیون بطنی، فیبریلاسیون دهلیزی،

مکانیزم

طولانی شدن پتانسیل عمل سلولهای قلبی و بلوک گیرنده‌های بتا آدرنرژیک

اشکال دارو

آمپول، قرص

محل اثر

آریتمی قلب

طبقه بندی

ضد آریتمی قلبی.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷