ایپراتروپیوم بروماید

You are here:
  • KB Home
  • ا
  • ایپراتروپیوم بروماید
< Back

نام انگلیسی

Ipratropium Bromide

نام فارسی

ایپراتروپیوم بروماید

موارد مصرف

ایپراتروپیوم بروماید که با نام تجاری آپوونت نیز موجود است در درمان آسم و برونکو اسپاسم، رینیت آلرژیک کاربرد دارد.

مکانیزم

این دارو جزو بلوک کننده‌های گیرنده‌های استیل کولین است.

اشکال دارو

اسپری

محل اثر

آنتی کولینرژیک

طبقه بندی

آنتی کولینرژیک گشادکننده برونش .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷