درگلیس

You are here:
< Back

نام انگلیسی

D-REGLIS

نام فارسی

درگلیس

موارد مصرف

درمان زخم معده و زخم اثنی عشر، گاستریت و نفخ معده

مکانیزم

ترکیبات موجود در اسانس نعناع فلفلی مانند منتول، سینئول، اوسمین، کاریوفیلن، پیپرتون، ایزومنتول، فیتول، توکرفولها، بتائین، تانن و کارون از دیرباز به عنوان درمان کننده مشکلات گوارشی مصرف میشده است..

اثرات جانبی

در حاملگی، پرفشاری خون و دیابت منع مصرف دارد.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

نعناع فلفلی

رگلیس

طبقه بندی

داروهای گیاهی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷