کارودیلول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Carvedilol

نام فارسی

کارودیلول

موارد مصرف

درمان نارسایی قلبی ایسکمی خفیـف تا شدید یا با منشا کاردیومیوپاتی که معمولا” به علاوه دیورتیک ها، مهار کننده های آنزیم تــبدیل کننده آنژیوتانسین و دیِژیتال ها برای افزایش میــزان بقاء بیـمار ( survival ) و برای کاهــش خطر بستری شدن در بیمارستان بکار میرود. برای کاهــش میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی در بیمارانی که وضعیت بالینی ثابتی دارند و افزایش میزان بقاء در بیمارانی که در فاز حاد انفارکتوس قلبی هستند و EF بطن چپ کمتر از ۴۰% است استفاده می شود.

کاردیلول همچنین در درمان فشارخون اولیه استفاده می شود.

مکانیزم

کارودیلول بلاک کننده غـیر انتـخابی گیرنده بتا آدرنرژیک می باشد و هیچ نوع فعالیت تحریک کننده ســمپاتیک را ندارد. کارودیــلول با بلاک گیرنده های بتا آدرنرژیک و در نتیجه بلاک کردن گیرنده آلفا- ۱ آدرنرژیک و متعاقب آن باعث کاهش برون ده قلبی، و باعث از بین رفتن تاکی کاردی که بوســیله ورزش یا ایزوپروتـرنول ایجاد می شــود و تاکی کاردی رفلکسی می شود.با بلاک گــیرنده آلفا- ۱ آدرنرژیک اثر تنگ کنندگی فنــیل افرین را از بین میبرد و بـاعث گشاد شدن عروق و کاهش مقاومت عروق محیطی می شود. لذا کارودیلول اثـر مفیدی در نارسایی احتقانی قلب دارد.

اثرات جانبی

آلــرژی، برادی کاردی در قفســه سیــنه، سرگیجه- تنگی نفس- ادم محیطی- هیپوتانسیون- درد- سنکوپ- افزایش وزن.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

بلوک‌کننده بتا

طبقه بندی

کاهنده فشار خون

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷