آلفنتانیل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Alfentanil

نام فارسی

آلفنتانیل

موارد مصرف

داروی نگهدارنده دربیهوشی، کنترل درد پس از جراحی . اثر این دارو کوتاه مدت است. آلفنتانيل‌ يك‌ ضد درد مخدر است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ داروي‌ همراه‌ وهمچنين‌ براي‌ القاي‌ بيهوشي‌ مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو هم‌ چنين‌ با تزريق‌ داخل‌نخاع‌ و درون‌ سخت‌ شامه‌ براي‌ ايجادبيدردي‌ پس‌ از عمل‌ جراحي‌ به‌ كار برده‌مي‌شود.

مکانیزم

آگونیست گیرنده‌های مخدر

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

هالوتان

طبقه بندی

ضد درد در بیهوشی و بیهوشی.

مراجع

↑ www.daroo118.com
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷