برین زولامید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Brinzolamide

نام فارسی

برین زولامید

موارد مصرف

برین زولامید به عنوان درمان گلوکوم زاویه باز و افزایش فشارداخل چشم به کار می‌رود.

مکانیزم

این دارو با مهار آنزیم انهیدرازکربنیک به خصوص تیپ II در چشم و کاهش تولید بی‌کربنات‌در مایع اشکی و نیز آب ترشح شده به‌همراه آن فشار داخل چشم را کاهش می‌دهد.

اثرات جانبی

احساس مزه تلخ، سوزش وخارش چشم، تاری دید، اشک ریزش، التهاب پلک و بافت ملتحمه

اشکال دارو

قطره چشمی

محل اثر

استازولامید

طبقه بندی

مهارکننده کربونیک انهیدراز(CAI)

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷