ترانکیوال

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tranquival

نام فارسی

ترانکیوال

موارد مصرف

ترانکی وال به عنوان آرام بخش، خواب آور، ضد اسپاسم کاربرد دارد . در درمان گرفتگی عضلات شبانه نیز تجویز می‌شود.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

تنجه

طبقه بندی

آرامبخش.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷