دینسترول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dinestrol

نام فارسی

دینسترول

موارد مصرف

استروژن سنتتیک است.

مکانیزم

مشابه استروژنها میباشد.

اثرات جانبی

مشابه استروژنها.

محل اثر

استروژن

طبقه بندی

داروهای استروژنیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷