سفالکسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

cephalexin

نام فارسی

سفالکسین

موارد مصرف

سفالکسین در درمان‌عفونتهای ناشی از باکتری‌های گرم مثبت‌و گرم منفی حساس به دارو از جمله عفونت‌استخوان و مفاصل، پنومونی باکتریایی، عفونتهای پوستی و بافتهای نرم مانند سلولیت، التهاب‌عفونی حلق، اوتیت مدیا و عفونتهای مجاری ادرار مصرف می‌شود.

کاربرد براساس عامل بیماریزاارگانیسم‌های گرم مثبت: استرپتوکوک پنومونیه، استرپتوکوک پیوژن، استافیلوکوک

باسیل‌های گرم منفی: هموفیلوس آنفلوآنزا، E coli، پروتئوس میرابیلیس، کلبسیلا،

مکانیزم

مانند پنی سیلینها بر دیواره باکتریها موثرند. سفالکسین از طریق مهار سنتز دیواره سلول باکتری موجب ناپایداری اسموتیک باکتری شده و آثار باکتریسیدی دارد.

اشکال دارو

کپسول، سوسپانسیون

محل اثر

سفالوسپورین‌ها

طبقه بندی

سفالوسپورین‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
↑ McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service – Drug Information 95. Bethesda, MD: American Society of Hospital Pharmacists, Inc., 1995 (Plus Supplements 1995)., p. 166
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=سفالکسین&oldid=9782479»