سیمواستاتین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Simvastatin

نام فارسی

سیمواستاتین

موارد مصرف

درمان هیپرکلسترولمی و کاهش چربی خون. البته هرچند تاثیر اصلی سیمواستاتین در کاهش کلسترول خون است ولی به میزان کمتری تری گلیسیرید خون را نیز کاهش می دهد.

مکانیزم

مانند بقیه استاتین ها با مهار آنزیم HMG COA ردوکتاز در کبد عمل میکند. HMG COA در بیوسنتز کلسترول نقش اساسی دارد.

اثرات جانبی

میالژی و افزایش آنزیمهای کبدی، ضعف عضلانی، سردرد، ضایعات پوستی، اسهال، تهوع، دل درد و میوزیت.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

کلسترول

طبقه بندی

کاهنده چربی خون .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷