فنوکسی بنزامین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Phenoxybenzamine hydrochloride

نام فارسی

فنوکسی بنزامین

موارد مصرف

فنوکسی بنزامین برای بلوک گیرنده‌های آدرنرژیک آلفا به خصوص کنترل‌افزایش ناگهانی فشارخون در فئوکروموسیتوم مصرف می‌شود. فنوکسی بنزآمین به علت تاثیرش در کاهش انقباض عروقی ناشی از آدرنالین، به عنوان یک عامل کاهنده فشارخون عمل می‌کند. در سندرم رینود و سرمازدگی نیز کاربرد دارد.

مکانیزم

فنوکسی بنزامین، یک داروی‌مسدودکننده غیر اختصاصی گیرنده آلفا ـ آدرنرژیک بسیار قوی با مدت اثر طولانی است .فنوکسی بنزآمین با گیرنده‌های آدرنرزیک ایجاد یک پیوند کووالان دائمی می‌کند و سبب ایجاد یک انسداد غیرقابل برگشت وغیر رقابتی می‌شود.

اثرات جانبی

هیپوتانسیون ارتواستاتیک، میوز، احتقان بینی، سرگیجه و خستگی، اختلالات گوارشی، جلوگیری از انزال استفراغ، نامنظمی یا تندی ضربان قلب.

اشکال دارو

کپسول و آمپول

محل اثر

سیستم سمپاتیک

فنتولامین

طبقه بندی

آلفابلوکر- بلوک کننده سمپاتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷