فیبرینوژن

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Fibrinogen

نام فارسی

فیبرینوژن

موارد مصرف

فیبرینوژن‌ به صورت تزریقی برای‌ کنترل‌خونریزی‌ همراه‌ با انعقاد داخل‌ عروقی‌منتشر که‌ در حالاتی‌ مانند جدا شدن‌زودرس‌ جفت‌، مرگ‌ جنین‌ در رحم‌ وآمبولی‌ مایع‌ آمنیوتیک‌ دیده‌ می‌شود و پس‌از جراحیهای‌ بزرگ‌ قفسه‌ سینه‌ یالوزالمعده‌ یا در کمی‌ اکتسابی‌ یا مادر زادی‌فیبرینوژن‌ خون‌ مصرف‌ می‌شود.

خلاصه

فیبرینوژن پروتئینی محلول در خون می‌باشد که هنگام انعقاد خون بر اثر آزاد شدن و فعال شدن آنزیمهایی به رشته‌های نامحلول فیبرین تبدیل می‌شود و در انعقاد خون نقش مهمی دارد. فیبرینوژن در کبد ساخته میشود و سطح خونی آن در شرایطی مانند حاملگی و التهاب افزایش می یابد.

مراجع

آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون. اصول بیوشیمی لنینجر. ترجمهٔ رضا محمدی. آییژ، ۱۳۸۵. شابک ‎۹۶۴-۸۳۹۷-۰۵-۸.
گایتون فیزیولوژی پزشکی. تهران