موکلوبماید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Moclobemide

نام فارسی

موکلوبماید

موارد مصرف

درمان اضطراب (به ویژه جمع هراسی)، افسردگی و اختلالات پانیک

مکانیزم

موکلوبماید مهارکننده برگشت پذیر آنزیم مونوآمین اکسیداز است.

اثرات جانبی

عوارض جانبی نسل جدید مهار کننده‌های مونوآمین اکسیداز که برگشت پذیر هستند کمتر از نسل داروهای نسل قبلی مانند ترانیل سیپرومین است.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

اضطراب

طبقه بندی

بلوک کننده آنزیم مونوآمین اکسیداز .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷