نیتروپروساید سدیم

You are here:
  • KB Home
  • ن
  • نیتروپروساید سدیم
< Back

نام انگلیسی

Sodium nitroprusside

نام فارسی

نیتروپروساید سدیم

موارد مصرف

نیتروپروساید سدیم عموما فقط در درمان فشار خون اورژانسی به خصوص در موارد مقاوم به درمان (با انفوزیون وریدی) استفاده می‌شود.

مکانیزم

نیتروپروساید سدیم با اثر مستقیم بر عروق (به خصوص وریدها) موجب گشادی عروق می‌شود.

اثرات جانبی

سطوح سرمی بالای این دارو به خصوص متابولیت تیوسیانات حاصل ازآن بسیار سمی است.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

زیادی فشار خون

طبقه بندی

داروهای کاهنده فشار خون .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷