پروپاراکائین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Proparacaine)‏ یا Proxymetacaine

نام فارسی

پروپاراکائین

موارد مصرف

قطره پروپاراکائین یا پروکسی متاکائین جهت بیحس کردن موضعی قرنیه و ملتحمه هنگام اعمالی مانند خارج کردن جسم خارجی از چشم ، معاینه چشم و تونومتری به کار می‌رود.

مکانیزم

پروپاراکائین با تثبیت‌برگشت‌پذیر غشاء سلولهای عصبی و درنتیجه کاهش نفوذپذیری آن‌ها به یون‌سدیم هدایت امواج عصبی را متوقف‌میکند لذا مهارکننده هدایت ایمپالسهای اعصاب حسی است. این فراورده از گروه آمیدی بوده ، اثر آن کوتاه مدت است.

اثرات جانبی

با مصرف این فراورده‌احتمال بروز آلرژی ، خارش و تورم موضعی وجود دارد. مصرف طولانی مدت این قطره و سایر فراورده های مشابه موجب کدورت قرنیه و کاهش دید میشود.

اشکال دارو

قطره چشمی

محل اثر

لیدوکائین

طبقه بندی

بی حس کننده موضعی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷