کانامایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Kanamycin

نام فارسی

کانامایسین

موارد مصرف

درمان عفونت سل و سایر باکتریهای حساس

مکانیزم

همه آمینوگلیکوزیدها با اتصال به ریبوزوم مانع سنتز پروتئین در باکتری می‌شوند در نتیجه اثر باکتریسیدی دارند. نفوذ این داروها به درون پوشش سلول‌های باکتریایی وابسته به اکسیژن می‌باشد و به همین دلیل بر روی بی هوازیهای مطلق اثر ناچیزی دارند.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو و سایر آمینوگلیکوزیدها.

اثرات جانبی

مسمومیت شنوایی (اتوتوکسیسیتی)، مسمومیت کلیوی (نفروتوکسیسیتی)، دهلیز شنوایی، عصبی : سردرد، دپرسیون تنفسی .

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

آمینوگلیکوزید

طبقه بندی

پادزیست .

مراجع

فرهنگ جیبی داروهای ژنریک ایران، دکتر حجت الله اکبرزاده پاشا، چاپ اول، صفحه :۱۹۱