گامابنزن هگزاکلراید

You are here:
  • KB Home
  • گ
  • گامابنزن هگزاکلراید
< Back

نام انگلیسی

Lindane

نام فارسی

گامابنزن هگزاکلراید

موارد مصرف

لیندان یا گامابنزن هگزاکلراید در درمان شپش و گال به کار می‌رود.

مکانیزم

گامابنزن هگزاکلراید به دنبال جذب از پوسته کیتینی بندپایان، با تحریک گیرنده‌های GABA اثر نوروتوکسیسیتی دارد.

اثرات جانبی

لیندان از طریق پوست جذب می‌شود و می‌تواند باعث بروز مسمومیت CNS، کبد و کلیه بخصوص در کودکان و شیرخواران شود. التهاب پوست و بثورات جلدی و همچنین علائم مسمومیت (سرگیجه، گیجی، تشنج، کرامپ‌های عضلانی، عصبانیت، بیقراری یا تحریک پذیری غیر عادی، ضربان تند، استفراغ) .

اشکال دارو

شامپو، لوسیون

محل اثر

شپش

طبقه بندی

عوامل موضعی پوستی

مراجع

Report of the Conference of the Parties of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants on the work of its fourth meeting. Convention on Persistent Organic Pollutants. Fourth meeting, Geneva, 4–۸ May 2009. http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP4/UNEP-POPS-COP.4-38.English.pdf
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷

گامابنزن هگزاکلراید

You are here:
  • KB Home
  • گ
  • گامابنزن هگزاکلراید
< Back

نام انگلیسی

Lindane

نام فارسی

گامابنزن هگزاکلراید

موارد مصرف

لیندان یا گامابنزن هگزاکلراید در درمان شپش و گال به کار می‌رود.

مکانیزم

گامابنزن هگزاکلراید به دنبال جذب از پوسته کیتینی بندپایان، با تحریک گیرنده‌های GABA اثر نوروتوکسیسیتی دارد.

اثرات جانبی

لیندان از طریق پوست جذب می‌شود و می‌تواند باعث بروز مسمومیت CNS، کبد و کلیه بخصوص در کودکان و شیرخواران شود. التهاب پوست و بثورات جلدی و همچنین علائم مسمومیت (سرگیجه، گیجی، تشنج، کرامپ‌های عضلانی، عصبانیت، بیقراری یا تحریک پذیری غیر عادی، ضربان تند، استفراغ) .

اشکال دارو

شامپو، لوسیون

محل اثر

شپش

طبقه بندی

عوامل موضعی پوستی

مراجع

Report of the Conference of the Parties of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants on the work of its fourth meeting. Convention on Persistent Organic Pollutants. Fourth meeting, Geneva, 4–۸ May 2009. http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP4/UNEP-POPS-COP.4-38.English.pdf
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷