آتراکوریوم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Atracurium

نام فارسی

آتراکوریوم

موارد مصرف

داروی کمکی در بیهوشی

مکانیزم

شل کننده عضلات اسکلتی

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

بیهوشی

طبقه بندی

بلوک کننده عصبی عضلانی غیر دپلاریزان .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷