آتنولول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Atenolol

نام فارسی

آتنولول

موارد مصرف

هایپرتانسیون و زیادی فشار خون(برای کاهش فشار خون)٬ تاکیکاردی سینوسی و آنژین صدری

مکانیزم

بلوک اختصاصی گیرنده‌های بتا یک سمپاتیک که بیشتر در سلولهای قلب دیده می‌شود.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

بلوک کننده بتا

طبقه بندی

بتا بلوکر .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷