آتورواستاتین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Atorvastatin

نام فارسی

آتورواستاتین

موارد مصرف

درمان هیپرکلسترولمی و کاهش چربی خون. البته هرچند تاثیر اصلی آتورواستاتین در کاهش کلسترول خون است ولی به میزان کمتری تری گلیسیرید خون را نیز کاهش می دهد.

مکانیزم

مانند بقیه استاتین‌ها با مهار آنزیم HMG COA ردوکتاز در کبد عمل میکند. HMG COA در بیوسنتز کلسترول نقش اساسی دارد.

اثرات جانبی

میالژی و افزایش آنزیمهای کبدی (البته اصولا آتورواستاتین کم عارضه‌ترین داروی گروه استاتین‌ها است) سردرد، ضایعات پوستی، اسهال، تهوع، دل درد.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

کلسترول

طبقه بندی

کاهنده چربی خون .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷