آزاتیوپرین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Azathioprine

نام فارسی

آزاتیوپرین

موارد مصرف

درمان آرتریت روماتوئید شدید، پیشگیری از رد پیوند مانند پیوند کلیه

مکانیزم

مختل نمودن سنتز دی ان آ

اشکال دارو

آمپول، قرص

محل اثر

رد پیوند

طبقه بندی

سرکوبگر سیستم ایمنی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷