آلبندازول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Albendazole

نام فارسی

آلبندازول

موارد مصرف

کرم کدو، کیست هیداتید

مکانیزم

دژنراسیون میکروتوبولهای سیتوپلاسم سلولهای انگل

اشکال دارو

قرص، شربت

محل اثر

کرم کدو

طبقه بندی

ضد انگل .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷