آلبومین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Human serum albumin

نام فارسی

آلبومین

موارد مصرف

شوک، هیپوپروتئینمی، سوختگی، کاهش آلبومین، درمان نفروز

مکانیزم

بالا بردن حجم پلاسما و جبران کمبود آلبومین. آلبومین خود یکی از مهمترین پروتئینهای پلاسما است که توسط کبد ساخته می‌شود. آلبومین در انتقال برخی هورمونها و مواد در خون نقش مهمی دارد.

اشکال دارو

سرم

محل اثر

سندرم نفروتیک

طبقه بندی

مشتقات خونی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷