آملودیپین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Amlodipine

نام فارسی

آملودیپین

محل اثر

بلوک کننده کانال کلسیم

داروهای کاهنده فشار خون

خلاصه

آملودیپین (به انگلیسی: Amlodipine)‏ ، دارویی است که بصورت قرص ارائه میشود و کاهنده فشار خون، ضدآنژین صدری است.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷