آمیل نیتریت

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Amyl Nitrite

نام فارسی

آمیل نیتریت

موارد مصرف

آنژین صدری، آنتی دوت مسمومیت با سیانید

مکانیزم

نیتراتها اثر متسع کننده عروق محیطی و کاهش فشار شریانی دارند.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

نیتروگلیسیرین

طبقه بندی

متسع کننده عروق .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷