آمیلوراید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Amiloride

نام فارسی

آمیلوراید

موارد مصرف

هایپرتانسیون و ادم ناشی از نارسایی قلبی ،

مکانیزم

با اثر بر توبول دیستال نفرونهای کلیه موجب کاهش بازجذب سدیم و افزایش بازجذب پتاسیم می شود.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

دیورتیک

طبقه بندی

دیورتیک نگهدارنده پتاسیم.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷