آمینوفیلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Aminophylline

نام فارسی

آمینوفیلین

موارد مصرف

معمولا در حملات برونکواسپاسم حاد و آسم مصرف میشود.

مکانیزم

با بلوک آنزیم فسفودی استراز مانند سایر متیل گزانتینها با افزایش cAMP داخل سلولی موجب انبساط عضلات صاف برونش و گشادی مجاری تنفسی میشود، تا حدودی هم اثر بتا آگونیستی دارد.

اثرات جانبی

سردرد، بی قراری، تحریک پذیری،

اشکال دارو

آمپول، قرص

محل اثر

تئوفیلین

طبقه بندی

گشاد کننده برونش .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷