آمینوگلوتتیمید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Aminoglutethimide

نام فارسی

آمینوگلوتتیمید

موارد مصرف

سندرم کوشینگ و هیپرپلازی آدرنال، سرطانهایی که رشدشان به استروژنها وابسته است مانند سرطان پستان و سرطان پروستات

مکانیزم

مهارکننده آنزیم آروماتاز که در غده فوق کلیوی موجب تبدیل آندروژنها به استروژنها می شود

اشکال دارو

قرص

محل اثر

غده فوق کلیوی

طبقه بندی

مهارکننده سنتز هورمونهای آدرنال .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷