آمیکاسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Amikacin

نام فارسی

آمیکاسین

موارد مصرف

عفونت با باکتری گرم منفی به خصوص عفونت ادراری، سل

مکانیزم

همه آمینوگلیکوزیدها با اتصال به ریبوزوم مانع سنتز پروتئین در باکتری می‌شوند.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

آمینوگلیکوزید

طبقه بندی

پادزیست .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷