آنتوسیانوزید آ

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Anthocyanoside A

نام فارسی

آنتوسیانوزید آ

موارد مصرف

اکیموز و پتشی، نارسایی وریدی لنفاوی، شب کوری

مکانیزم

ترکیب آنتوسیانوزید و بتا کاروتن مقاومت جدار عروق را افزایش و نفوذپذیری آن را کاهش می‌دهد.

اشکال دارو

http://127.0.0.1:5000/fa.wikipedia.org/wiki/_25D9_2582_25D8_25B1_25D8_25B5

طبقه بندی

درمان اختلالات عروقی.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷