آپروتینین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Aprotinin

نام فارسی

آپروتینین

موارد مصرف

پیشگیری از خونریزی وسیع در جراحی‌ها مانند جراحی قلب، درمان پانکراتیت حاد،

مکانیزم

مهارکننده طبیعی پروتئیناز و جلوگیری از لیز لخته خون

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

انعقاد خون

طبقه بندی

مهارکننده پروتئاز.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷