اتر

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Ether

نام فارسی

اتر

محل اثر

گروه عاملی
متوکسی
اتر نفت: اتر نیست و تنها آمیخته‌ای از آلکان‌ها با دمای جوش پایین است.
تیواتر: اتری که به جای اکسیژن آن گوگرد بگذارند.
اتر تابناک

خلاصه

اتر نامی است که به ترکیب‌های شیمیایی که گروه اتری دارند گفته می‌شود. این گروه یک اکسیژن است که از دو سو به دو گروه آلکیل پیوند دارد.

مراجع

Wikipedia contributors, “ether”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Ehter (accessed 111:10 ب. ظ ۲۰۰۶/۰۹/۰۸)