اسید لاکتیک

You are here:
< Back

نام انگلیسی

lactic acid

نام فارسی

اسید لاکتیک

محل اثر

اسید پیرویک
قندکافت
مسیر امبدن – میرهوف
فهرست اسیدها

فعالیت

اسید لاکتیک در بدن انسان به عنوان یکی از فراورده‌های جانبی قندکافت، در صورت كمبود اکسیژنرسانی به بدن، ایجاد می‌گردد.

خلاصه

اسید لاکتیک (به انگلیسی: lactic acid)‏ یک آلفاهیدروکسی اسید کایرال است که یکی از فراورده‌های دگرگشت قندها در یاختههای انسان بوده و فرمول شیمیایی آن «C3H6O3» است. در pH بدن، اسید لاکتیک به شکل یونی آن یعنی لاکتات (C3H5O3-) وجود دارد. ازدیاد بیش از اندازه این ترکیب در یاخته‌های ماهیچه‌ای سبب گرفتگی و درد ماهیچه ها می‌شود.

مراجع

↑ Dawson, R. M. C. et al., Data for Biochemical Research, Oxford, Clarendon Press, 1959.