اگزازپام

You are here:
< Back

نام انگلیسی

oxazepam

نام فارسی

اگزازپام

موارد مصرف

اکسازپام در درمان بیخوابی و آرام بخش در درمان اضطراب و علائم محرومیت از الکل استفاده می‌شود.

مکانیزم

مانند سایر بنزودیازپین‌ها آگونیست گیرنده‌های بنزودیازپینی بوده که با اثر بر روی گیرنده‌های گابا و در نهایت ورود یون کلر اثرات خود را اعمال می‌کند.

اثرات جانبی

وابستگی و تحمل، سرگیجه، سردرد و خواب آلودگی

اشکال دارو

قرص

محل اثر

بنزودیازپین‌ها

طبقه بندی

بنزودیازپین‌ها .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷