بریمونیدین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

brimonidine

نام فارسی

بریمونیدین

موارد مصرف

بریمونیدین برای درمان گلوکوم زاویه باز و یا هیپرتانسیون چشمی بکار برده می‌شود.

مکانیزم

آگونیست گیرنده A دو آدرنرژیک است. موجب کاهش ترشح زلالیه و افزایش خروج آن از چشم می‌شود.

اثرات جانبی

سرگیجه ,خشکی دهان، تاری دید، پرخوری، سرفه.

اشکال دارو

قطره چشمی

محل اثر

گلوکوم

طبقه بندی

آگونیست گیرنده A دو آدرنرژیک میوتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷