بنزوکائین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Benzocaine

نام فارسی

بنزوکائین

موارد مصرف

بنزوکائین به عنوان ضددرد و مسکن جهت تسکین دردهای موضعی مانند دندان درد، آفتاب سوختگی خفیف و درد ناحیه هموروئید به کار می‌رود.

مکانیزم

بنزوکائین با تثبیت‌برگشت‌پذیر غشاء سلولهای عصبی و درنتیجه کاهش نفوذپذیری آن‌ها به یون‌سدیم هدایت امواج عصبی را متوقف‌می‌کند لذا مهارکننده هدایت ایمپالسهای اعصاب حسی است.

اثرات جانبی

با مصرف این فراورده‌احتمال بروز کهیر، خارش و تورم موضعی وجود دارد.

اشکال دارو

ژل، اسپری و قطره

محل اثر

لیدوکائین

طبقه بندی

داروهای مسکن

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷