تتراکوزاکترین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tetracosactrin

نام فارسی

تتراکوزاکترین

موارد مصرف

تتراکوزاکترین یک محرک ترشح کورتیکواستروئیدها است .داروی کمکی در بررسی عملکرد محور هیپوفیز ـ آدرنال نیز است. در صورت سالم بودن غدد فوق کلیوی سطح کورتیزول‏ خون سی دقیقه پس از تزریق افزایش مییابد.

مکانیزم

تتراکوزاکترین یک پلی پپتید صناعی شبه آدرنوکورتیکوتروپین است که که اساسآ موجب تحریک ترشح گلوکوکورتیکوئیدها از غدد فوق کلیوی میشود.

اثرات جانبی

مانند سایر کورتونها است.سرگیجه، تحریکپذیری، تشنج ، برادیکاردی، دیس‌ریتمِ ، راش، کهیر، خارش ، تهوع، استفراغ

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

آدرنوکورتیکوتروپین

کورتیزول‏

طبقه بندی

داروهای هورمونی‏.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷