تری متوپریم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

trimethoprim

نام فارسی

تری متوپریم

موارد مصرف

تری متوپریم یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک وسیع الطیف است که در درمان عفونتها بخصوص عفونتهای ادراری مصرف دارد. البته اغلب تریمتوپریم به همراه سولفامتوکسازول در ترکیب با هم ( به نام کوتریموکسازول) بکار میرود. در پروفیلاکسی عفونتهای ادراری ، پنوموسیستس کارینی نیز مصرف دارد.

مکانیزم

تریمتوپریم با تداخل در عملکرد آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز باکتریها ساخت اسید تترا هیدروفولیک را مهار میکند. تتراهیدروفولیک اسید کوفاکتور ضروری در ساخت تیمیدین و DNA می باشد. باکتریهایی که اسید فولیک را خودشان تولید می کنند به این دارو حساس هستند لذا این دارو تکثیر آنها را متوقف میکند.

اثرات جانبی

حساسیت به نور ، کم خونی ، سندرم استیونس جانسون ، تهوع و بثورات جلدی.

اشکال دارو

قرص ، شربت

محل اثر

کوتریموکسازول

طبقه بندی

آنتی‌بیوتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷