تریامترن اچ

You are here:
< Back

نام انگلیسی

TRIAMTERENE-H

نام فارسی

تریامترن اچ

موارد مصرف

در درمان زیادی فشارخون‌(به‌ویژه در مواردی که نیاز به یک مدر نگهدارنده پتاسیم باشد) و همچنین دردرمان کمی پتاسیم خون ناشی از مصرف‌داروهای مدر در افراد مبتلا به زیادی فشارخون . این ترکیب دارویی به‌عنوان‌داروی کمکی در کنترل حالات خیزدار(مانند نارسایی احتقانی قلب، سیروزکبدی، سندرم نفروتیک، خیرناشی از کورتیکوستروئیدها و ادم با علت نامشخص‌) مصرف می‌شود.

مکانیزم

این دارو ترکیب دو داروی مدر تریامترن و هیدروکلرتیازید می‌باشد که یکی دفع کننده پتاسیم و دیگری نگهدارنده پتاسیم می‌باشد و با اثر بر نفرونهای کلیه موجب افزایش ادرار و کاهش فشار خون می‌شود.

اثرات جانبی

اختلالات گوارشی، خشکی‌دهان، بثورات جلدی، کاهش مختصر درفشارخون، افزایش پتاسیم خون و حساسیت به نور با مصرف تریامترن گزارش شده‌است.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

مدر

طبقه بندی

مدر

فعالیت

تریامترن بسرعت ولی‌ناقص از مجرای گوارش جذب می‌شود،(۷۰-۳۰ %). پیوند تریامترن به‌پروتئین متوسط است و متابولیسم آن‌کبدی است. نیمه عمر تریامترن در افراد باکلیه سالم، ۱۲۰ – ۹۰ دقیقه و در نارسایی کلیه ۱۰ ساعت می‌باشد. زمان لازم برای‌شروع اثر دارو به‌عنوان مدر ۴ – ۲ ساعت وزمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت ‌تریامترن، ۴ – ۲ ساعت است. زمان لازم‌برای رسیدن به اوج اثر بامصرف مقادیرمتعدد یک یا چند روز است. طول اثرتریامترن ۹ – ۷ ساعت‌می‌باشد. تریامترن‌به‌طور عمده از طریق صفرا دفع می‌شود.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی