تنیپوساید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Teniposide

نام فارسی

تنیپوساید

موارد مصرف

تنی پوساید در درمان سرطانهای کودکان مانند لوسمی به خصوص ALL مصرف می‌شود

مکانیزم

تنی پوساید با مهار رونویسی DNA از طریق توقف آنزیم توپوایزومراز تیپ دو عمل میکند

اثرات جانبی

مانند سایر داروهای ضد سرطان به خصوص سرکوب مغز استخوان ، عوارض گوارشی و ریزش مو.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

لوسمی

طبقه بندی

ضدسرطان.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷