توبرامایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

TOBRAMYCIN

نام فارسی

توبرامایسین

موارد مصرف

توبرامایسین از جنتامایسین بر روی پسودوموناس آئروژینوزا کمی‌موثرتر است. توبرامایسین در سپتی سمی و سپسیس نوزادان، مننژیت و سایر عفونتهای CNS، عفونت مجاری صفراوی، پیلونفریت حاد یا التهاب عفونی حاد پروستات مصرف می‌شود.

مکانیزم

مانند سایر آمینوگلیکوزیدها است.

اثرات جانبی

آسیب بخش حلزونی گوش، مسمومیت برگشت‌پذیر کلیه، بندرت کاهش منیزیم خون به‌ویژه در مصرف طولانی‌مدت و کولیت پسودوممبران از عوارض‌احتمالی این دارو هستند.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

آمینوگلیکوزیدها

طبقه بندی

آمینوگلیکوزیدها

فعالیت

این دارو از طریق تزریقی مصرف می‌شود.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی