تیوتپا

You are here:
< Back

نام انگلیسی

ThioTEPA

نام فارسی

تیوتپا

موارد مصرف

مصرف این دارو در نئوپلازیهای خونی مانند بیماری هوچکین، لنفوم و تومورهای توپر مانند کانسر آدنوکارسینوم پستان، تخمدان، ریه، تومور پاپیلاری مثانه و افوزیون (ترشحات) ناشی از تومور بدخیم میباشد .

مکانیزم

یک ترکیب ارگانوفسفره است که با اتصال دوجانبه به رشته‌های DNA، مهارکننده رونویسی DNA است.

اثرات جانبی

دستگاه عصبی مرکزی: گیجی، سردرد.

خونی: پان‌سیتوپنی ، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی.

گوارشی: تهوع، استفراغ، بی‌اشتهائی، استوماتیت.

ادراری‌تناسلی: هیپراوریسمی، هماچوری، آمنوره، آزواسپرمی

پوستی: راش، خارش.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

نیتروژن موستارد

طبقه بندی

داروی آلکیله‌کننده

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی