تیوپنتال

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Thiopental

نام فارسی

تیوپنتال

موارد مصرف

مصرف این دارو در بیهوشی عمومی برای اعمال جراحی کوتاه مدت و درمان تشنجهای بعد از بیهوشی است هرچند در اعتراف گیری نیز کار گیرند.

مکانیزم

یک باربیتورات سریع الاثر با طول اثر کوتاه است. باربیتوراتها بر گیرنده گابا در سیستم عصبی مرکزی موثرند. با اتصال به گیرنده GABAA و افزایش فعالیت گابا بر گیرنده ها همانند بنزودیازپینها موجب تسهیل ورود یون کلر میشوند.

اثرات جانبی

افت فشار خون ، ضعف عضله قلبی (دپرسیون میوکارد)، آریتمی قلبی، اسپاسم عروقی و ایست تنفسی. در پورفیری منع مصرف دارد.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

فنوباربیتال

طبقه بندی

داروی هوشبری ، باربیتورات

مراجع

↑ Russo H, Brès J, Duboin MP, Roquefeuil B (1995). “Pharmacokinetics of thiopental after single and multiple intravenous doses in critical care patients”. Eur. J. Clin. Pharmacol. 49 (1–۲): ۱۲۷–۳۷٫ DOI:10.1007/BF00192371. PMID 8751034.
↑ Morgan DJ, Blackman GL, Paull JD, Wolf LJ (June 1981). “Pharmacokinetics and plasma binding of thiopental. II: Studies at cesarean section”. Anesthesiology 54 (6): 474–۸۰٫ DOI:10.1097/00000542-198106000-00006. PMID 7235275.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷