تیوگوانین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

THIOGUANINE

نام فارسی

تیوگوانین

موارد مصرف

تیوگوانین در درمان لوسمی‌های میلوسیتیک و لنفوسیتیک حاد و لوسمی میلوسیتیک مزمن به‌کارمی‌رود.

مکانیزم

تیوگوانین در چرخه سلولی به‌طور اختصاصی و در فاز S تقسیم سلولی میتوز عمل می‌کند و ساخت DNA و به میزان کمتری RNA را مهارمی‌کند.

اثرات جانبی

ضعف سیستم ایمنی، کاهش گلبولهای سفید خون، عفونت و کاهش پلاکت‌های خون از عوارض شایع تیوگوانین است.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

نئوپلاسم

طبقه بندی

داروهای درمان نئوپلاسم

فعالیت

این دارو از مجرای‌گوارشی به‌طور ناقص و متغیر جذب‌می‌شود. متابولیسم آن کبدی و دفع آن‌کلیوی است.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی