جم فیبروزیل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Gemfibrozil

نام فارسی

جم فیبروزیل

موارد مصرف

جم فیبروزیل برای پایین آوردن کلسترول لیپوپروتئین کم چگال (LDL) و تری گلسیریدها و افزایش سطح لیپوپروتئین پرچگال (HDL) درخون استفاده می شود.

مکانیزم

جم‌ فیبروزیل‌ از غلظت ‌پلاسمایی‌ تری ‌گلیسرید لیپوپروتئین‌ با دانسیته‌ خیلی کم ( VLDL ) کاسته‌ و غلظت‌ پلاسمایی‌ HDL را افزایش‌ می‌دهد. اگر چه‌ این‌ دارو ممکن‌ است‌ میزان‌ کلسترول‌ تام‌ و لیپوپروتئین‌ با دانسیته‌ کم‌ ( LDL ) را اندکی‌ کاهش‌، ولی‌ مصرف‌ آن‌ در بیماران‌ با تری ‌گلیسرید بالا همراه‌ با زیادی‌ چربی‌ خون‌ نوع‌ IV، اغلب‌ منجر به‌ افزایش ‌قابل‌ توجه‌ مقدار LDL می‌شود.

این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ مهار لیپولیز محیطی‌، کاهش‌ برداشت‌ کبدی‌ اسیدهای‌ چرب‌ آزاد و کاهش‌ ساخت‌ گلیسریدهای‌ کبدی‌، مهار ساخت‌ آپولیپوپروتئین‌ B که‌ حامل‌ VLDL است‌ و افزایش‌ کلیرانس‌ آن‌ و در نتیجه ‌کاهش‌ ساخت‌ VLDL گردد.

اثرات جانبی

نفخ معده ، درد معده و سوزش سر دل ، بثورات جلدي و حالت تهوع يا استفراغ

اشکال دارو

قرص

محل اثر

کلسترول

طبقه بندی

داروهای کاهنده چربی خون

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷