جنتامایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

gentamicin

نام فارسی

جنتامایسین

موارد مصرف

بیشتر در عفونتهای میکروبهای گرم منفی مانند عفونتهای ادراری و روده‌ای وآبسه‌ها به کار می‌رود.البته به دلیل عوارض آن امروزه کاربردش محدودتر شده‌است.

مکانیزم

همه آمینوگلیکوزیدها با اتصال به ریبوزوم مانع سنتز پروتئین در باکتری می‌شوند در نتیجه اثر باکتریسیدی دارند. نفوذ این داروها به درون پوشش سلول‌های باکتریایی وابسته به اکسیژن می‌باشد و به همین دلیل بر روی بی هوازیهای مطلق اثر ناچیزی دارند. مهارکننده‌های سنتز دیواره سلولی مانند پنی سیلین‌ها انتقال آمینوگلیکوزیدها را افزایش می‌دهند.

فارماکنتیک

آمینوگلیکوزید

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو و سایر آمینوگلیکوزیدها.

اثرات جانبی

مسمومیت شنوایی (اتوتوکسیسیتی)، مسمومیت کلیوی (نفروتوکسیسیتی)، دهلیز شنوایی، عصبی : سردرد، دپرسیون تنفسی .

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

آمینوگلیکوزید

طبقه بندی

پادزیست .

مراجع

فرهنگ جیبی داروهای ژنریک ایران، دکتر حجت الله اکبرزاده پاشا، چاپ اول، صفحه :۱۹۱