جینکوگل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Ginkogol

نام فارسی

جینکوگل

موارد مصرف

جینکوگل برای درمان Claudication، دمانس، ضغف قوای فکری، کاهش خافظه به خصوص حافظه نزدیک استفاده می‌گردد.

مکانیزم

گیاه جینکگو بایلوبا [Ginkgo Biloba] که در ایران با نامهای تجاری جینکو تیدی و جینکوگل عرضه میشود از قرنها پیش در چین و ژاپن دارای مصارف درمانی بوده است.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

دمانس

طبقه بندی

داروهای گیاهی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷