دانترولین سدیم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dantrolene Sodium

نام فارسی

دانترولین سدیم

موارد مصرف

دانترولن در درمان اسپاسم‌و به‌عنوان داروی کمکی در درمان‌هیپرترمی بدخیم، سندرم نورولپتیک‌بدخیم، کمبود فسفریلاز عضلات و رشدناقص و ناهنجار عضلانی نوع Duchenneبه‌کار می‌رود. اسپاستیسیتی مزمن ناشی از اختلالات نرون‌های حرکتی فوقانی (نظیر ضایعات طناب نخاعی، سکته مغزی، فلج مغزی با اسکلروز مالتیپل)

مکانیزم

دانترولن در آزاد شدن یون‌کلسیم از رتیکولوم سارکوپلاسمیک‌دخالت کرده از افزایش غلظت یون کلسیم‌میوپلاسم جلوگیری یا آن را کاهش می‌دهد. با کاهش یون کلسیم، فعالیت‌مسیرهای کاتابولیکی که همراه با سندرم هیپرترمی بدخیم است، کاهش‌می‌یابد. دانترولن همچنین به‌طور مستقیم‌بر روی عضلات اسکلتی عمل کرده وارتباط بین تحریک عصبی و انقباض را، ازطریق تداخل با آزاد شدن یون کلسیم از رتیکولوم سارکوپلاسمیک، قطع می‌کند وانقباض عضلانی ناشی از بازتاب (رفلکس) را کاهش‌می‌دهد. نیمه عمر تزریق وریدی ۴-۸ ساعت‌و از راه خوراکی، ۸/۷ ساعت می‌باشد.شروع اثر آن در اسپاسم‌های ناشی ازاختلال نورون‌های حرکتی، یک هفته بعد از مصرف است‌. دفع دارو کلیوی است‌.

فارماکنتیک

متابولیسم دانترولن کبدی‌است‌.

موارد منع مصرف

در بیماری فعال کبدی‌مثل هپاتیت یا سیروز به‌دلیل افزایش خطربروز مسمومیت کبدی، مگر در درمان‌بحران هیپرترمی بدخیم نباید مصرف‌شود.

اشکال دارو

آمپول، کپسول

محل اثر

بلوک کننده کانال کلسیم

طبقه بندی

شل کننده عضلات مخطط با اثر مرکزی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷