دزوکسی کورتیکوسترون

You are here:
  • KB Home
  • د
  • دزوکسی کورتیکوسترون
< Back

نام انگلیسی

Desoxycorticosterone

نام فارسی

دزوکسی کورتیکوسترون

موارد مصرف

دزوکسی کورتیکوسترون از داروهایی است که در درمان نارسایی غده فوق کلیه استفاده می‌شود.

مکانیزم

دزوکسی کورتیکوسترون یک داروی مینرالوکورتیکوئید است و در متابولیسم آب و الکترولیت‌ها دخالت دارد (احتباس آب و سدیم) ولی بر خلاف گلوکوکورتیکوئیدها در سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها دخالتی ندارد. این دارو با عبوراز غشاء سلولی با گیرنده‌های اختصاصی‌کمپلکس‌ تشکیل‌ داده‌ و با تحریک‌رونویسی mRNA باعث‌ ساخت‌ پروتئین‌هایی می‌شوند که‌ مسئول‌ بروزاثرات‌ فیزیولوژیک‌ آنها است‌.

اثرات جانبی

سرگیجه، سردرد، افزایش فشار خون، تورم اندامها .

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

آلدوسترون

کورتیکواستروئید

طبقه بندی

داروهای مینرالوکورتیکوئید

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷